Vitajte v CARLAVIA - platforme pre digitálne podpisy a transakcie.

Podmienky používania

Verzia k 18. 02. 2021

Pred použitím platformy, jej funkcií a údajov, ktoré sú dostupné prostredníctvom platformy, si prosím dôkladne a dôkladne prečítajte tieto podmienky. Tieto Podmienky stanovujú právne záväzné podmienky zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami, ktorej predmetom je úprava vašich a našich práv a povinností súvisiacich s vaším používaním Platformy (ďalej len „Zmluva“). Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov platformy.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, aktualizovať a upraviť tieto Podmienky bez toho, aby sme vás o tom vopred informovali. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto Podmienky kvôli prípadným zmenám, ktoré môžu byť z času na čas vykonané.

 

1. Definície 

Výrazy s veľkým začiatočným písmenom použité v týchto podmienkach majú nasledujúci význam:

User ID je individuálna osoba s jedinečnou e-mailovou adresou.

Účet má význam uvedený v časti 3.1. týchto Podmienok.

Spoločnosť znamená švajčiarsku akciovú spoločnosť CARLAVIA AG, so sídlom Schindellegistrasse 73, 8808 Pfaffikon, Švajčiarsko, IČO. č.: CHE-402.814.412, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Schwyz, ďalej v týchto Podmienkach označovaná aj ako „my“, „nás“ alebo „náš“.

Údaje znamenajú údaje zadané a spracované používateľmi, ktoré sú ďalej spravované v rámci platformy.

Dokumenty znamenajú akýkoľvek všeobecný dokument (dokumenty) vo forme obsiahnutej v Platforme.

Platforma znamená platformu digitálneho podpisu a dokumentov prevádzkovanú Spoločnosťou na webovej stránke www.carlavia.com.

Podmienky znamenajú tieto podmienky používania platformy.

Používateľmi sa rozumejú individuálni používatelia platformy, ktorých v týchto podmienkach označujú aj ako „vy“ alebo „vaše“.

 

2. Prijatie podmienok a spôsobilosti 

 

 • Používaním platformy akýmkoľvek spôsobom potvrdzujete, že:

  1. prečítali ste si tieto Podmienky a Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sme zverejnili prostredníctvom platformy, plne im rozumiete a budete ich dodržiavať, pričom každá z nich je začlenená formou odkazu a každá z nich môže byť z času na čas aktualizovaná bez upozornenia;

  2. budete dodržiavať všetky príslušné národné, federálne a medzinárodné zákony a nariadenia (vrátane pravidiel a nariadení), ktoré sa na vás môžu vzťahovať v súvislosti s vaším používaním platformy;

  3. ste si plne vedomí a súhlasíte s tým, že neposkytujeme žiadne právne rady, odporúčania, odporúčania a/alebo poradenstvo, keďže nie sme právnická firma. Medzi vami a nami neexistuje ani nevznikne žiadny vzťah medzi advokátom a klientom. Dokumenty používané na platforme sú podrobné, ale majú všeobecnú formu. Vo vašej krajine/štáte môžu platiť zákony, ktoré je potrebné riešiť v akomkoľvek konečnom dokumente. Dôrazne vás vyzývame, aby ste si vyžiadali kompetentného právneho poradcu, ktorý vám skontroluje dokumenty, ktoré vytvoríte pomocou softvéru, a aby vám poradil o akejkoľvek transakcii, do ktorej sa zamýšľate zapojiť;

  4. ste schopný vstúpiť do platného zmluvného vzťahu so Spoločnosťou; a

  5. ak tieto Podmienky prijmete alebo s nimi súhlasíte v mene spoločnosti alebo inej právnickej osoby, vyhlasujete a zaručujete sa, že máte právomoc zaviazať túto spoločnosť alebo inú právnickú osobu týmito Podmienkami.

 • Ste výhradne zodpovední za to, že máte nárok na používanie platformy a že vaše používanie platformy je v súlade so všetkými zákonmi, pravidlami a nariadeniami (vrátane pravidiel a nariadení), ktoré sa na vás vzťahujú. Súhlasíte s tým, že vaše používanie akýchkoľvek elektronických podpisov bude rovnako platné ako akékoľvek ručné podpisy, ak to povoľujú miestne zákony, a zabezpečíte, aby vaše používanie elektronických podpisov bolo v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami.

 • Beriete na vedomie, že určité krajiny majú zákony alebo predpisy, ktoré vám môžu brániť v používaní platformy.

 

3. Registrácia a používanie Účtu

 

 • Aby ste mohli používať platformu, vyžadujeme, aby ste si vytvorili a prihlásili sa pomocou svojho ID používateľa a zaregistrovali si na platforme obchodný alebo individuálny účet (ďalej len „účet“).

 • Pri registrácii a udržiavaní vášho účtu musíte vždy zabezpečiť, aby vaše informácie boli presné, úplné a aktuálne. Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepresné, neaktuálne alebo neúplné, alebo ak nájdeme primerané dôvody domnievať sa, že vaše informácie sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, môžeme vám obmedziť alebo zablokovať prístup k platforme a vymazať váš účet na adrese naše výhradné uváženie. Ak dôjde k akejkoľvek zmene vašich údajov, mali by ste nám bezodkladne oznámiť príslušnú zmenu.

 • Môžeme vás požiadať, aby ste nám poskytli ďalšie dôkazy o vašej identifikácii a veku (napr. platný preukaz totožnosti s fotografiou), aby sme si overili vašu totožnosť a dodržali platné zákony a predpisy. Vyhradzujeme si právo na základe vlastného uváženia odmietnuť registráciu akejkoľvek osoby pre Účet.

 • Pri vytváraní a používaní vášho individuálneho účtu nesmiete bez príslušného oprávnenia použiť ako používateľské meno meno, na ktoré sa vzťahujú akékoľvek práva inej osoby ako vás. Ste výhradne zodpovední za aktivitu, ku ktorej dochádza na vašom účte, a za bezpečné uchovávanie hesla používateľa a prihlasovacích údajov. Nikdy nesmiete použiť iného používateľa, registračné informácie alebo použiť účet na platforme bez súhlasu príslušnej osoby.

 • Pri vytváraní a používaní svojho obchodného účtu môžete použiť svoje oprávnené obchodné meno a identifikátory obchodnej registrácie s výhradou akýchkoľvek práv inej osoby, ako ste vy, bez príslušného oprávnenia. Ste výhradne zodpovední za aktivitu, ku ktorej dochádza na vašom účte, a za bezpečné uchovávanie hesla používateľa a prihlasovacích údajov. Nikdy nesmiete použiť iného používateľa, registračné informácie alebo použiť účet na platforme bez súhlasu príslušnej osoby.

 • Musíte nám okamžite oznámiť akúkoľvek zmenu vo vašej oprávnenosti používať platformu, porušenie bezpečnosti alebo neoprávnené použitie vášho účtu. Nikdy by ste nemali publikovať, distribuovať, poskytovať povolenia ani zverejňovať prihlasovacie informácie pre svojho používateľa a účet. Máte právo kedykoľvek vymazať svoj účet prostredníctvom žiadosti adresovanej jednému z našich zamestnancov alebo pridružených spoločností.

 

4. Pravidlá správania

 

 • Zodpovedáte za všetky svoje aktivity v rámci platformy. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek porušenie týchto podmienok alebo príslušných zákonov alebo nariadení môže viesť (okrem iného) k zrušeniu a zrušeniu vášho účtu.

 • Pri používaní platformy nesmiete napríklad podniknúť žiadne kroky (nahrať, stiahnuť, uverejniť, odoslať alebo inak distribuovať alebo napomáhať distribúciu akýchkoľvek údajov atď.), ktoré:

  1. je nezákonné, urážlivé, podvodné alebo inak porušuje akýkoľvek zákon alebo právo akejkoľvek tretej strany alebo je inak nevhodné, ako určíme podľa vlastného uváženia;

  2. porušuje akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské práva, práva na súkromie alebo iné práva tretích strán akejkoľvek tretej osoby;

  3. porušuje akýkoľvek platný zákon, nariadenie, súdny alebo správny príkaz alebo zmluvnú povinnosť;

  4. viete, že je nepravdivý, zavádzajúci, nepravdivý alebo nepresný;

  5. predstavuje neoprávnenú alebo nevyžiadanú reklamu, nevyžiadanú alebo hromadnú poštu (spam);

  6. obsahuje softvérové vírusy alebo akékoľvek iné počítačové kódy, súbory, obsah alebo programy, ktoré sú navrhnuté alebo určené na to, aby narušili, poškodili, obmedzili alebo zasahovali do správnej funkcie akéhokoľvek softvéru, hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia alebo aby poškodili alebo získali neoprávnený prístup k akémukoľvek systém, údaje, heslo alebo iné informácie naše alebo akejkoľvek tretej strany;

  7. je navrhnutý alebo určený na získanie hesla, prístupu k Účtu alebo súkromných informácií od akéhokoľvek iného Používateľa alebo Účtu; alebo

  8. propaguje alebo odkazuje na pridružené programy, viacúrovňové marketingové schémy alebo iný obsah mimo témy.

 • Dokumenty alebo ich časti sa musia používať iba v rámci platformy, nesmiete ich upravovať, prispôsobovať, vylepšovať, prekladať, sťahovať, odosielať, distribuovať ani kopírovať na iné použitie alebo iné riešenia.

 • Používateľ je obmedzený na používanie ID používateľa, krstného mena, priezviska, názvu spoločnosti, názvu e-mailového účtu, ktoré je/sú nevhodné, zavádzajúce, rušivé, urážlivé, porušujú alebo porušujú niečie práva duševného vlastníctva (s) dobré mravy (ďalej len „nevhodné podrobnosti“). Sme oprávnení upozorniť Používateľa na Nevhodné údaje používané Používateľom s 2-dňovou lehotou na nápravu (ďalej len „Oznámenie“). Ak Používateľ nezmení Nevhodné údaje do 2 dní po prijatí takéhoto Oznámenia, sme oprávnení zablokovať Používateľský účet Používateľa.

 

5. Obsah a údaje

 

 • Vytvorením svojho Používateľa s Účtom a používaním Platformy beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Platformu a Údaje získavame od tretích strán (vrátane verejného registra a/alebo iných verejne prístupných zdrojov) a ďalej ich distribuujeme vám pre vašu všeobecnú informácie, osobné alebo komerčné využitie a neposkytuje záruky za obsah a presnosť údajov Spoločnosťou. Svoj účet a údaje na platforme by ste mali vždy spravovať aktuálne a presne. Najmä údaje:

  1. sú výhradným vlastníctvom účtu a/alebo tretích strán, od ktorých boli údaje získané, a môžu podliehať našim právam a/alebo právam duševného vlastníctva tretích strán;

  2. nepredstavuje žiadnu formu poradenstva (finančného, investičného, daňového, právneho alebo iného) a nemali by ste sa naň spoliehať na žiadne účely;

  3. nepredstavuje žiadny podnet, pozvanie alebo odporúčanie týkajúce sa akéhokoľvek komerčného produktu alebo iných obchodných príležitostí uvedených alebo uvedených na platforme; a

  4. nie je určený na to, aby ste ich použili podvodným spôsobom (alebo aby ste sa rozhodli urobiť).

 • V súlade s týmito podmienkami udeľujeme každému účtu celosvetovú, nevýhradnú, nesublicencovateľnú a neprenosnú licenciu na prístup a používanie údajov dostupných na platforme výlučne na vaše osobné a obchodné účely. Používanie, reprodukcia, úprava, distribúcia alebo ukladanie akýchkoľvek údajov v reálnom čase alebo historických údajov na iné účely, ako sú tie, ktoré sú výslovne povolené týmito podmienkami, je bez predchádzajúceho písomného povolenia od nás výslovne zakázané. Nesmiete predávať, licencovať, prenajímať ani inak používať či využívať žiadne Údaje na komerčné použitie alebo iným spôsobom, ktorý porušuje naše práva alebo práva tretích strán. Po ukončení vášho účtu z akéhokoľvek dôvodu sa licencia automaticky zruší a nemáte žiadne ďalšie práva akýmkoľvek spôsobom nakladať s akýmikoľvek údajmi.

 • Nie je dovolené upravovať, dekompilovať, rozoberať, vytvárať odvodené diela založené na platforme alebo inak upravovať platformu a jej komponenty vrátane zdrojového kódu platformy. Taktiež nie je dovolené akýmkoľvek spôsobom zasahovať do Platformy alebo sa pokúšať o akékoľvek zmeny Platformy a/alebo akýchkoľvek prvkov alebo komponentov Platformy. Nesmiete sa vlámať, pristupovať alebo sa pokúšať vlámať alebo vstúpiť alebo inak obísť bezpečnostné systémy platformy.

 • Údaje sa poskytujú „tak, ako sú“ a neposkytujeme žiadne vyhlásenia, záruky, výslovné alebo predpokladané, zákonné alebo iné, pokiaľ ide o údaje zobrazené na platforme. Najmä neposkytujeme žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti, včasnosti, pravdivosti, úplnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek údajov alebo iných informácií, ktoré ste získali prostredníctvom platformy.

 • Nezaručujeme, že akékoľvek Údaje budú sprístupnené na Platforme. Vyhradzujeme si právo, ale nemáme žiadnu povinnosť odstraňovať, upravovať alebo upravovať alebo inak manipulovať s akýmikoľvek údajmi podľa vlastného uváženia, kedykoľvek, bez upozornenia a z akéhokoľvek dôvodu (vrátane, ale nie výlučne, po prijatí o nárokoch alebo tvrdeniach tretích strán alebo úradov týkajúcich sa takýchto údajov alebo ak sa obávame, že ste mohli porušiť tieto Podmienky) alebo bez akéhokoľvek dôvodu a odstrániť alebo zablokovať akékoľvek údaje z platformy. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia jednostranne upraviť a aktualizovať fungovanie a funkcie platformy.

 

6. Služby tretích strán 

 

Platforma vám môže umožniť prepojenie alebo iný prístup k iným webovým stránkam a používanie služieb, funkcií alebo nástrojov poskytovaných tretími stranami, vrátane kontaktovania Spoločnosti pomocou softvéru na zapojenie zákazníkov alebo iných nástrojov (ďalej len „Služby tretích strán“). Tieto služby tretích strán, napriek tomu, že sú dostupné prostredníctvom platformy, nie sú pod našou kontrolou a beriete na vedomie, že nezodpovedáme ani neručíme za obsah, funkčnosť, presnosť, zákonnosť, vhodnosť alebo akýkoľvek iný aspekt takýchto služieb tretích strán. . Zahrnutie akéhokoľvek takéhoto odkazu alebo funkcie neznamená naše schválenie alebo akékoľvek spojenie medzi nami a prevádzkovateľmi tretích strán týchto Služieb tretích strán. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nie sme zodpovední ani neručíme, priamo ani nepriamo, za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akúkoľvek takúto službu tretej strany dostupnú na alebo prostredníctvom akejkoľvek webovej stránky. alebo zdroj prevádzkovaný tretími stranami. Beriete na vedomie, že počas používania platformy sa vám môžu zobrazovať rôzne typy reklamného obsahu tretích strán.

 

7. Poplatky 

Po registrácii a vytvorení účtu je váš prístup a používanie platformy bezplatné, vzťahuje sa na bezplatný plán predplatného (ďalej len „plán“). Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť našu cenovú politiku a plány a urobiť niektoré alebo všetky funkcie a funkcie platformy ako platenú službu bez toho, aby sme vás o tom vopred informovali. Potom budete mať právo vybrať si jeden z našich plánov v súlade s platným cenníkom alebo ukončiť používanie platených funkcií a funkcií platformy bez účtovania akéhokoľvek poplatku za ukončenie.

 

8. Odškodnenie, obmedzenie zodpovednosti a vylúčenie zodpovednosti

 • Súhlasíte s tým, že nás (a každého z našich dotknutých zamestnancov, dodávateľov, riaditeľov, dodávateľov a zástupcov) odškodníte za akékoľvek nároky a výdavky vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, ktoré vzniknú alebo súvisia s vaším zneužitím alebo prístupom k Platforma a Údaje, porušenie týchto Podmienok a/alebo Zásad ochrany osobných údajov alebo porušenie akéhokoľvek duševného vlastníctva alebo iných vlastníckych práv akejkoľvek tretej osoby alebo subjektu zo strany vás alebo akejkoľvek tretej strany, ktorá používa váš účet alebo identitu na platforme. Vyhradzujeme si právo prevziať výhradnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, ktorá by inak podliehala vami odškodneniu, pričom v takom prípade sa zaväzujete pomáhať a spolupracovať s nami pri presadzovaní akýchkoľvek dostupných obhajob.

 • V maximálnom rozsahu povolenom zákonom by sme v žiadnom prípade nemali (ani naši riaditelia, akcionári, zamestnanci, zmluvní partneri, dodávatelia alebo zástupcovia) niesť zodpovednosť za (ii) akúkoľvek priamu alebo nepriamu (následnú) stratu alebo škodu, stratu zisku, stratu výnosov, straty obchodnej príležitosti vyplývajúcej z vášho používania platformy (najmä v dôsledku akýchkoľvek investícií alebo iných rozhodnutí prijatých na základe údajov zobrazených na platforme alebo na základe nich) alebo (ii) akejkoľvek straty údajov, akýchkoľvek chýb, vírusov , trójske kone a podobne (bez ohľadu na zdroj pôvodu), ktoré ovplyvňujú váš počítač alebo mobilné zariadenie. Naša zodpovednosť podľa týchto Podmienok je obmedzená na kompenzáciu, ktorá nepresiahne päťdesiat amerických dolárov (50 USD).

 • Platforma sa poskytuje „tak ako je“ a „ako je dostupná“ a v rozsahu povolenom zákonom bez záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných, vrátane, najmä implicitných záruk, podmienok alebo iných podmienok týkajúcich sa (i) predajnosti, uspokojivá kvalita, vhodnosť na konkrétny účel, titul, pokojné užívanie, neporušovanie alebo (ii) vyplývajúce z priebehu obchodovania. Okrem toho, hoci sa snažíme poskytnúť dobrú používateľskú skúsenosť, neprehlasujeme ani nezaručujeme, že: (a) Platforma bude vždy bezpečná, bezchybná alebo včasná; (b) Platforma bude vždy fungovať bez oneskorení, prerušení alebo nedokonalostí; alebo (c) že akékoľvek údaje, ktoré získate prostredníctvom platformy, budú aktuálne alebo presné.

 • Ak právo krajiny, v ktorej žijete, neumožňuje výnimky zo zodpovednosti uvedené v tomto odseku, tieto výnimky sa neuplatňujú.

 • Neposkytujeme žiadne záruky s ohľadom na Dokumenty, ako je opísané v časti 3., prvý bod, 3. číslo, a preto by nemal byť dôvod, aby ste nám vzniesli akúkoľvek sťažnosť. Ak však proti nám podáte akúkoľvek žalobu, nárok, žalobu, vyhrážku alebo požiadavku a nebudete mať zásadnú prevahu, zaplatíte nám celé poplatky za právne zastúpenie a náklady spojené s takouto žalobou.

 

9. Trvanie a ukončenie

 • Zmluva medzi vami a nami je uzavretá po vašej registrácii a vytvorení vášho účtu v súlade s časťou 3 týchto podmienok.

 • Vyhradzujeme si právo tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť. Aktualizované verzie týchto podmienok sa objavia na webovej stránke www.carlavia.com a sú účinné okamžite. Zodpovedáte za pravidelné prezeranie týchto podmienok. Pokračovanie v používaní platformy po akýchkoľvek takýchto zmenách predstavuje váš súhlas s týmito zmenami.

 • Kedykoľvek môžete bezplatne vymazať svoj účet a ukončiť zmluvu a používanie platformy.

 • Z dôvodov uvedených v týchto Podmienkach môžeme kedykoľvek ukončiť Zmluvu a vymazať alebo obmedziť váš prístup k vášmu účtu.

 

10. Vyššia moc

 

Ak zlyháme alebo sme v omeškaní s plnením akéhokoľvek záväzku podľa týchto Podmienok z dôvodu výskytu udalostí akejkoľvek povahy, ktoré sú mimo našej kontroly, vrátane, ale nie výlučne: vyššej moci, zmien v príslušných zákonoch alebo nariadeniach, činnosť alebo nečinnosť vládnych, civilných alebo vojenských orgánov, súdne príkazy, teroristický čin, blesk alebo požiar, štrajk, výluka alebo iný pracovný spor, povodeň, sucho, vojna, nepokoje, krádeže, poruchy prenosu alebo systému, zlyhanie alebo prerušenie poskytovanie telekomunikačných alebo širokopásmových služieb, porucha alebo nedostatok napájacích zdrojov alebo zariadení, nepriaznivé počasie, zemetrasenie a prírodné katastrofy, takéto zlyhanie alebo oneskorenie nepredstavuje naše porušenie týchto podmienok.

 

11. Oddeliteľnosť 

V prípade, že niektoré ustanovenie týchto podmienok určí príslušný súd alebo regulačný orgán ako neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné v akomkoľvek rozsahu, takéto ustanovenie by malo byť v tomto rozsahu oddelené od zostávajúcich ustanovení, ktoré sú naďalej platné a vymáhateľné. v plnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.

 

12. Porušenie týchto podmienok 

Vyhradzujeme si právo požiadať o všetky opravné prostriedky, ktoré máme k dispozícii podľa platných zákonov v súvislosti s akýmkoľvek porušením týchto Podmienok, vrátane, nie však výlučne, vymáhania škôd, získavania súdnych príkazov, vymáhania zákonných škôd, vymáhania poplatkov za právne zastupovanie, akéhokoľvek iného dostupného právneho opravného prostriedku a právo obmedziť alebo ukončiť prístup k platforme akejkoľvek konkrétnej osobe alebo zablokovať prístup k platforme z konkrétnej internetovej adresy alebo prostredníctvom iného zariadenia, kedykoľvek a podľa nášho výhradného a absolútneho uváženia, bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu.

 

13. Právo a jurisdikcia

 

Tieto Podmienky sa riadia švajčiarskym právom. Všetky spory vyplývajúce z používania Platformy a týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi budú s konečnou platnosťou urovnané podľa Pravidiel rozhodcovského konania (Viedenské medzinárodné arbitrážne centrum (VIAC) Rakúskej spolkovej hospodárskej komory (ďalej len „Pravidlá“) jedným rozhodcom. menovaný v súlade s uvedenými pravidlami Jazykom rozhodcovského konania bude angličtina a miestom konania bude Viedeň.

sk_SKSlovenčina