Vitajte v CARLAVIA - platforme pre digitálne podpisy a transakcie.

Zásady ochrany osobných údajov

Verzia zo dňa: 03. 08. 2021​

Tieto zásady ochrany osobných údajov („Zásady ochrany osobných údajov“) vysvetľujú, kto sme, ako spracúvame (t. j. zbierame, zaznamenávame, organizujeme, štruktúrujeme, ukladáme, prispôsobujeme alebo meníme, získavame, konzultujeme, používame, zverejňujeme prenosom, šírime alebo inak sprístupňujeme, zosúlaďujeme alebo kombinovať, obmedzovať, vymazávať alebo ničiť) Osobné údaje o Používateľoch a ako môžu Používatelia uplatňovať práva Používateľa na súkromie. Sme CARLAVIA AG, so sídlom Schindellegistrasse 73, 8808 Pfaffikon, Švajčiarsko, ID. č.: CHE-402.814.412, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Schwyz („my“, „náš“ alebo „nás“), poskytovateľ digitálnej dokumentovej a transakčnej platformy, ktorú prevádzkujeme na webovej stránke/portáli www.carlavia.com (ďalej len „webová stránka“), pričom akékoľvek informácie poskytnuté na webovej stránke majú iba informatívny a/alebo orientačný charakter a za žiadnych okolností by sa nemali považovať za právne poradenstvo. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame prostredníctvom webovej stránky.

Používaním a používaním webovej stránky alebo iným poskytnutím osobných údajov používateľa, napríklad pri kontaktovaní nášho zákazníckeho servisu, používatelia potvrdzujú, že používatelia si prečítali a že chápu spôsob, akým zhromažďujeme, spracovávame, používame a zverejňujeme osobné údaje používateľa, ako je popísané v tomto Zásady ochrany osobných údajov. Vstupom na webovú stránku a jej používaním používatelia súhlasia s tým, že budú viazaní týmito zásadami ochrany osobných údajov a súhlasia s naším spracovaním informácií, ako je v nich uvedené.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a ostatných, ktorí pristupujú na webovú stránku (ďalej len „používatelia“).

Pre informácie zhromaždené podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov sme správcom údajov. Nášho pracovníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať na [email protected].

Pokiaľ ide o používateľov zo Švajčiarska, ich osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame v súlade s federálnym zákonom o ochrane údajov („FDPA“).

S ohľadom na používateľov z Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) zhromažďujeme a spracúvame ich osobné údaje v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami EÚ o ochrane údajov, vrátane, bez obmedzenia, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 s platnosťou od 25. mája 2018.

 

1. Všeobecné

Súkromie a bezpečnosť osobných údajov používateľa sú pre nás dôležité a vždy venujeme osobitnú pozornosť tomu, aby sme zabezpečili, že informácie používateľa spracúvame zákonne v súlade s jedným z právnych základov stanovených v rámci zákonov a nariadení EÚ o ochrane údajov, ktoré sa vzťahujú na používateľov. Údaje používateľa uchovávame tak dlho, ako je potrebné, aby sme splnili účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Informácie môžeme uchovávať dlhšie, ale iba takým spôsobom, aby ich nebolo možné sledovať späť k Používateľom. Aby sme používateľom poskytli najlepšie možné služby prostredníctvom webovej stránky, môžeme zdieľať niektoré osobné údaje používateľov so spoločnosťami, ktoré sú s nami priamo alebo nepriamo spojené. Osobné údaje a/alebo iné informácie o Používateľoch nezdieľame so žiadnymi inými tretími stranami. Osobné údaje používateľov môžeme prenášať mimo EHP. Pravidelne kontrolujte zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov.

Webová lokalita môže z času na čas obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán a z nich, vrátane webových stránok iných používateľov, našich partnerských sietí, inzerentov, partnerských obchodníkov, spravodajských publikácií, maloobchodníkov a pridružených spoločností. Ak používatelia kliknú na odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok, vezmite prosím na vedomie, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že za ich zásady ochrany osobných údajov nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Pred odoslaním akýchkoľvek informácií na tieto webové stránky a/alebo aplikácie si prečítajte jednotlivé zásady ochrany osobných údajov.

 

2. Definície

Osobné údaje: Akékoľvek informácie, ktoré priamo, nepriamo alebo v spojení s inými informáciami – vrátane rodného čísla – umožňujú identifikáciu alebo identifikovateľnosť fyzickej osoby.

Údaje o používaní: Informácie zhromažďované automaticky prostredníctvom webovej lokality (alebo služieb tretích strán využívaných na webovej lokalite), ktoré môžu zahŕňať: adresy IP alebo názvy domén počítačov využívaných používateľmi, ktorí používajú webovú lokalitu, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požiadavky, spôsob použitý na odoslanie požiadavky na server, veľkosť súboru prijatého ako odpoveď, číselný kód označujúci stav odpovede servera (úspešný výsledok, chyba atď.), krajina pôvodu, funkcie prehliadača a operačného systému používaného používateľom, rôzne podrobnosti o čase pri návšteve (napr. čas strávený na každej stránke v rámci webovej lokality) a podrobnosti o ceste, po ktorej sa jazdí v rámci webovej lokality s osobitným odkazom na poradie navštívených stránok a ďalšie parametre operačného systému zariadenia a/alebo IT prostredia Používateľa.

Dotknutá osoba: fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Spracovateľ údajov: Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, ako je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ: Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania Osobných údajov vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a používania Webovej stránky.

Služba: Služba poskytovaná webovou stránkou, ako je popísaná v relatívnych podmienkach (ak je dostupná) a na webovej stránke.

Cookies: Malé súbory údajov uložené v zariadení Používateľa.

 

3. Údaje, ktoré zhromažďujeme o používateľoch

Medzi typy Osobných údajov, ktoré Webová stránka zhromažďuje sama alebo prostredníctvom tretích strán (napr. z Twitteru a/alebo Facebooku), patrí e-mailová adresa; Cookies; Údaje o používaní; užívateľské meno; krajina; krstné meno; rôzne druhy osobných údajov; povolanie; obrázok; mesto.

Úplné podrobnosti o každom type zhromažďovaných osobných údajov sú uvedené vo vyhradených častiach týchto zásad ochrany osobných údajov alebo v konkrétnych vysvetlivkách zobrazených pred zhromažďovaním osobných údajov.

Nepožadujeme ani nemáme v úmysle zhromažďovať žiadne „osobitné kategórie osobných údajov“, ako sú osobné údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odboroch, genetické údaje, biometrické údaje na účely jednoznačnej identifikácie. fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Používatelia by mali byť opatrní pri zdieľaní týchto informácií o sebe (alebo iných).

Osobné údaje môže používateľ voľne poskytnúť, alebo v prípade údajov o používaní zhromažďovať automaticky pri používaní webovej stránky.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky Osobné údaje požadované Webovou stránkou sú povinné a neposkytnutie týchto Osobných údajov môže Webovej stránke znemožniť poskytovanie jej služieb. V prípadoch, keď sa na Webovej stránke výslovne uvádza, že niektoré Osobné údaje nie sú povinné, Užívatelia môžu tieto Osobné údaje neoznamovať bez toho, aby to malo vplyv na dostupnosť alebo fungovanie Služby.

Používatelia, ktorí si nie sú istí, ktoré osobné údaje sú povinné, nás môžu kontaktovať.

Akékoľvek použitie súborov cookie – alebo iných nástrojov na sledovanie – webovou stránkou alebo vlastníkmi služieb tretích strán využívaných webovou stránkou slúži okrem iných účelov opísaných v tomto dokumente na účely poskytovania služieb požadovaných používateľom. a v Zásadách používania súborov cookie.

Používatelia sú zodpovední za akékoľvek osobné údaje tretích strán získané, zverejnené alebo zdieľané prostredníctvom webovej stránky a potvrdzujú, že majú súhlas tretej strany s poskytnutím osobných údajov nám.

Niektoré funkcie webovej stránky môžu od používateľa požadovať dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V tejto súvislosti zhromažďujeme a spracovávame:

 • Osobné údaje, ktoré používatelia poskytujú, keď používatelia interagujú s funkciami webovej stránky, napríklad keď sa používateľ prihlási na odber webovej lokality. Tieto osobné údaje môžu zahŕňať:

  • Používateľské meno a e-mailová adresa;

  • akékoľvek údaje a informácie, ktoré používatelia zašlú prostredníctvom webovej stránky;

  • akékoľvek informácie, ktoré používatelia predložia nášmu tímu podpory prostredníctvom e-mailu;

 

4. Súbory cookie

Webová stránka používa súbory cookie. Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači alebo v internetovom prehliadači v počítačovom systéme. Pri volaní webovej stránky môže byť v operačnom systéme uložený súbor cookie. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom otvorení webovej stránky. To však neznamená, že sme si bezprostredne vedomí identity Používateľa.

Používanie cookies slúži na spríjemnenie používania našej ponuky pre Používateľov. Napríklad používame takzvané súbory cookie relácie, aby sme rozpoznali, že Používatelia už navštívili jednotlivé stránky na Webovej lokalite. Tieto sa automaticky vymažú po opustení webovej stránky.

Súbory cookie sa ukladajú v počítači Používateľa a sú prenášané týmto počítačom na našej strane. Používatelia tak majú plnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Zmenou nastavení v internetovom prehliadači Používateľa môže Používateľ zakázať alebo obmedziť prenos Cookies. Už uložené cookies je možné kedykoľvek vymazať. Dá sa to urobiť aj automaticky. Ak sú cookies pre Webovú stránku zakázané, nemusí byť možné využívať všetky funkcie Webovej stránky v plnom rozsahu.

Ak sa chcete dozvedieť viac a získať podrobné oznámenie o súboroch cookie, používateľ si môže prečítať naše Zásady používania súborov cookie.

 

5. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našej webovej stránky a ako súčasť našich služieb zákazníkom sú uložené na zabezpečených serveroch.

Vo všeobecnosti má prístup k osobným údajom používateľa uloženým na zabezpečených serveroch iba správca webovej stránky.

Na účely poskytovania vysokokvalitných služieb používateľom prostredníctvom našej webovej stránky môžeme potrebné údaje odovzdať spoločnostiam, ktoré sú s nami priamo alebo nepriamo spojené a ktoré môžu spracúvať osobné údaje používateľov v našom mene. Tieto pridružené spoločnosti sú zmluvne zaviazané zaobchádzať s osobnými údajmi používateľa dôverne a používať ich výlučne na účely zlepšovania služieb poskytovaných prostredníctvom webovej stránky, ak je to relevantné. Osobné údaje používateľov neposkytujeme žiadnym ďalším tretím stranám. V prípade poskytnutia Osobných údajov Užívateľa akýmkoľvek takýmto tretím stranám je však rozsah prenášaných Osobných údajov obmedzený na nevyhnutné minimum.

Okrem toho, pokiaľ tieto Zásady ochrany osobných údajov neurčujú inak, zverejníme osobné údaje používateľa tretím stranám iba vtedy, ak sme k tomu oprávnení alebo povinní na základe zákonných ustanovení alebo úradných alebo súdnych príkazov alebo ak nám na to používatelia dali výslovný súhlas používateľa.

 

6. Spôsoby spracúvania osobných údajov

Prijímame primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, zverejneniu, úprave alebo neoprávnenému zničeniu Osobných údajov.

Spracovanie osobných údajov sa vykonáva pomocou počítačov a/alebo nástrojov s podporou IT podľa organizačných postupov a režimov, ktoré sa striktne vzťahujú na uvedené účely. Okrem nás môžu byť v niektorých prípadoch Osobné údaje prístupné aj určitým typom osôb zodpovedných za prevádzkovanie webovej stránky (administrácia, predaj, marketing, právne predpisy, správa systému) alebo externým stranám (ako napr. zmluvní poskytovatelia technických služieb, poštoví dopravcovia, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry), ktorých v prípade potreby vymenujeme za spracovateľov údajov. Kedykoľvek si od nás môžete vyžiadať aktualizovaný zoznam týchto strán.

 

7. Účely spracúvania osobných údajov

Informácie, ktoré zhromažďujeme o Používateľoch, používame na poskytovanie našich služieb Používateľom prostredníctvom Webovej lokality a na prevádzkovanie nášho podnikania. Používame ho aj na zlepšovanie našich služieb, na zvýšenie bezpečnosti a na analytické a výskumné účely, aby sme zabezpečili, že používateľom poskytneme ten najlepší zážitok. Okrem toho používame informácie o používateľoch na propagáciu našich služieb, ako aj na sledovanie a predchádzanie podvodom a na plnenie našich zákonných povinností.

Osobné údaje používateľa zhromažďujeme a spracúvame na nasledujúce účely:

 1. Poskytovanie a zlepšovanie našich služieb. Používame informácie používateľa na vývoj, poskytovanie a zlepšovanie našich služieb prostredníctvom webovej stránky, iného obsahu, prispôsobenie našej služby, pochopenie a analýzu trendov v súvislosti s používaním našej služby prostredníctvom webovej stránky a správu webovej stránky.

 2. Analytika a výskum. Osobné údaje používateľa používame na pochopenie a analýzu trendov v súvislosti s využívaním našich služieb prostredníctvom webovej stránky, na zhromažďovanie demografických informácií o našej používateľskej základni. Môžeme tiež vytvárať správy a analýzy na účely výskumu alebo obchodného spravodajstva, napríklad na sledovanie potenciálnych problémov alebo trendov s webovou stránkou alebo na testovanie funkcií a obsahu webovej stránky.

 3. Osobné údaje používateľa používame na zvýšenie bezpečnosti a zabezpečenia našich služieb prostredníctvom webovej stránky.

 4. Zákaznícka podpora. Osobné údaje Používateľa používame na poskytovanie zákazníckej podpory Používateľom a na odpovede na otázky Používateľa.

 5. Naše zákonné povinnosti. Osobné údaje používateľa používame vtedy, keď nám to ukladá zákon, napríklad na účely daňového priznania používame krajinu alebo región používateľa.

 

8. Prvky kontrolované tretími stranami a kto je za takéto prvky zodpovedný a ručí?

Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ako aj objekty alebo prvky kontrolované tretími stranami.

Príkladom sú zásuvné moduly, ktoré môžu prepojiť našu webovú stránku so sociálnymi sieťami ako Twitter alebo Facebook („Sociálne zásuvné moduly“) a ktoré sú zvyčajne identifikované logom príslušnej sociálnej siete/iného portálu. Ak Používatelia interagujú so sociálnymi zásuvnými modulmi na našej Webovej stránke, prehliadač Používateľa môže do takejto sociálnej siete odosielať určité údaje týkajúce sa Používateľov, ako napríklad ID používateľa Používateľa, informácie na Webovej lokalite, dátum a čas a ďalšie informácie súvisiace s prehliadačom. Takéto informácie budú spracované sociálnymi sieťami, ktoré vlastnia a prevádzkujú tretie strany, v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov.

Nemáme prístup ani kontrolu nad prvkami, objektmi, zásuvnými modulmi, súbormi cookie, webovými majákmi a inými položkami alebo technológiami sledovania vlastnenými a prevádzkovanými tretími stranami, ktoré sú dostupné na našej webovej stránke alebo na príslušných webových stránkach tretích strán, ku ktorým môžu používatelia pristupovať. na Webovej stránke alebo z nej a nad príslušnými metódami spracovania Osobných údajov prostredníctvom takýchto prvkov alebo stránok. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za takéto webové stránky. Používatelia by si mali skontrolovať zásady ochrany osobných údajov webových stránok tretích strán a prvky, na ktoré pristupujeme z webovej lokality, aby sa dozvedeli o podmienkach vzťahujúcich sa na spracovanie osobných údajov, pretože tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na webovú lokalitu.

 

9. Analýza webových stránok

Webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“).

Google Analytics používa „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené v počítači Používateľa a umožňujú analyzovať používanie webovej stránky Používateľom. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní tejto webovej stránky používateľom sa zvyčajne prenesú na jeden zo serverov spoločnosti Google v USA a tam sa uložia. Na Webovej stránke bola aktivovaná anonymizácia IP, takže IP adresy používateľov budú v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore spoločnosťou Google vopred skrátené. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa prenesená na jeden zo serverov Google v USA a tam skrátená. Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa webovej stránky na analýzu používania webovej stránky, zostavenie správ o aktivite webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi v súvislosti s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa prenášaná prehliadačom Používateľa v súvislosti so službou Google Analytics nebude kombinovaná s inými údajmi Google. Používatelia môžu nájsť ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google tu. Používatelia môžu zabrániť ukladaniu súborov cookie vhodnou konfiguráciou softvéru prehliadača Používateľa; Upozorňujeme však, že ak tak používatelia urobia, používatelia nemusia byť schopní využívať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu.

Používatelia môžu tiež zabrániť tomu, aby sa údaje vygenerované súborom cookie týkajúce sa používania webovej stránky Používateľom (vrátane IP adresy Používateľa) zaznamenávali a prenášali do spoločnosti Google a aby ich spoločnosť Google spracovávala stiahnutím a nainštalovaním určeného doplnku prehliadača.

 

10. Práva používateľa

Ako fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú tak, ako je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, majú používatelia množstvo práv, ktoré sú zhrnuté nižšie. Upozorňujeme, že výkon týchto práv podlieha určitým požiadavkám a podmienkam stanoveným v príslušných zákonoch a nariadeniach.

Používatelia môžu tieto práva kedykoľvek uplatniť podľa pokynov uvedených nižšie alebo nám zaslať príslušné žiadosti na adresu [email protected].

Používateľské práva zahŕňajú:

Právo na prístup

Používatelia majú právo získať od nás potvrdenie o tom, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú alebo nie sú spracúvané, a ak áno, požiadať o prístup k týmto osobným údajom vrátane, bez obmedzenia, kategórií dotknutých osobných údajov, účelov spracovanie a príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Musíme však brať do úvahy práva a slobody iných, takže to nie je absolútne právo. Ak používatelia požiadajú o viac ako jednu kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, môžeme účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.

Právo na opravu

Používatelia majú právo požadovať od nás opravu nepresných Osobných údajov týkajúcich sa Používateľov. V závislosti od účelov spracovania majú Užívatelia tiež právo požadovať doplnenie neúplných Osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia dodatočného vyhlásenia.

Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)

Používatelia majú právo požadovať od nás vymazanie osobných údajov týkajúcich sa používateľov za určitých okolností, ako sú definované v platnom práve. Ak žiadosť Používateľa spadá do jednej z týchto okolností, osobné údaje Používateľa bez zbytočného odkladu vymažeme. Ak sa nám z technických a organizačných dôvodov nepodarí vymazať Osobné údaje Užívateľa, zabezpečíme ich úplnú a nezvratnú anonymizáciu, aby sme už takéto Osobné údaje o Užívateľoch uchovávali.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností definovaných v platných právnych predpisoch majú Užívatelia právo požiadať o obmedzenie spracovania Osobných údajov Užívateľa. V takom prípade budú Osobné údaje Užívateľa, s výnimkou ich uchovávania, spracúvané len so súhlasom Užívateľa alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitý verejný záujem.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností, ako sú definované v príslušných právnych predpisoch, majú používatelia právo získať osobné údaje týkajúce sa používateľov, ktoré nám používatelia poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a používatelia môžu mať právo preniesť tieto údaje iného prevádzkovateľa alebo aby sme takéto Osobné údaje preniesli priamo od nás inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Právo namietať

Za určitých okolností, ako sú definované v príslušných právnych predpisoch, majú Užívatelia právo z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Užívateľa kedykoľvek namietať proti spracovaniu Osobných údajov Užívateľa nami a môžeme byť požiadaní, aby sme osobné údaje Užívateľa ďalej nespracovávali, pokiaľ nebudeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Užívateľa, alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. To platí najmä v prípade spracúvania Osobných údajov Používateľa na základe našich oprávnených záujmov alebo na štatistické účely.

Právo namietať proti priamemu marketingu

Ak sa Osobné údaje Používateľa spracúvajú na účely priameho marketingu, používatelia majú právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu na účely takéhoto priameho marketingu (vrátane profilovania súvisiaceho s takýmto priamym marketingom).

Právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní,

S určitými obmedzeniami majú Užívatelia právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Používateľov právne účinky, podobne významne ovplyvňuje Používateľov.

Právo odvolať súhlas

Ak používatelia vyjadrili súhlas používateľa s akýmikoľvek činnosťami spracovania osobných údajov, ako je popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, používatelia môžu tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou v budúcnosti. Takéto odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred odvolaním súhlasu.

Ak si používatelia želajú získať prístup k takýmto osobným údajom alebo uplatniť niektoré z práv uvedených vyššie, mali by o to požiadať písomne a poskytnúť dôkaz o totožnosti používateľa [email protected].

Akákoľvek komunikácia od nás v súvislosti s právami užívateľa, ako je uvedené vyššie, bude poskytovaná bezplatne. Avšak v prípade žiadostí, ktoré sú zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúci sa charakter, môžeme účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo komunikácie alebo na vykonanie požadovaného opatrenia; alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

V prípade, že Užívatelia majú sťažnosť na spracúvanie Osobných údajov Užívateľa, majú Užívatelia právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Podrobnosti o práve namietať spracúvanie Osobných údajov

Ak sa osobné údaje spracúvajú vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci, ktorá nám je zverená, alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, môžu používatelia namietať proti takémuto spracovaniu uvedením dôvodu súvisiaceho s ich konkrétnou situáciou, aby odôvodnili námietka.

Používatelia musia vedieť, že ak sa ich osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžu proti takémuto spracúvaniu kedykoľvek namietať bez uvedenia akéhokoľvek odôvodnenia. Ak chcete zistiť, či spracúvame osobné údaje na účely priameho marketingu, môžu si používatelia prečítať príslušné časti týchto zásad ochrany osobných údajov.

 

11. Právny základ

Osobné údaje Používateľa budeme zhromažďovať a spracovávať na účely opísané v časti „Účely spracovania osobných údajov“ týchto Zásad ochrany osobných údajov na jednom z nasledujúcich právnych základov:

 • Zmluvná nevyhnutnosť. Týka sa to informácií, ktoré spracúvame, aby sme používateľovi poskytli službu, ktorú Používateľ požiadal – a s ktorou sme súhlasili – poskytnúť používateľovi, to znamená dodať a zlepšiť službu, poskytnúť zákaznícku podporu, dodávať špeciálne funkcie na webovej stránke, aby sa doručoval obsah nákupov na webovej stránke, ktoré môže používateľ uskutočniť.

 • Oprávnené záujmy. Týka sa to informácií, ktoré spracúvame na účely, ktoré možno odôvodnene očakávať v kontexte používania našich služieb používateľom prostredníctvom webovej lokality, aby sme mohli sledovať naše oprávnené záujmy, aby sme zaistili, že používatelia budú mať pri používaní webovej lokality čo najlepšie skúsenosti, Informácie používateľa sú bezpečné a poskytujú používateľom funkcie webovej stránky. Osobitnú pozornosť venujeme právam používateľov na ochranu údajov, aby sme zabezpečili, že práva používateľov na ochranu údajov nebudú prevažovať nad našimi oprávnenými záujmami. Pri spracúvaní údajov na účely analýzy, sledovania a predchádzania podvodom, zasielania upozornení, vzájomnej propagácie a kontextovej reklamy sa spoliehame na svoje oprávnené záujmy a/alebo oprávnené záujmy našich pridružených spoločností.

 • Súhlas. Ak požiadame o súhlas používateľa s použitím údajov používateľa na konkrétny účel, vyjasníme to v mieste zhromažďovania a tiež objasníme, ako môžu používatelia odvolať súhlas používateľa. Pred zdieľaním akýchkoľvek informácií s našimi reklamnými partnermi na účely personalizovanej reklamy a pred vykonaním akýchkoľvek prieskumov požiadame používateľov o súhlas.

 • Právna povinnosť. To zahŕňa informácie, ktoré spracúvame, aby sme splnili zákonnú povinnosť, napríklad viesť záznamy na daňové účely.

V každom prípade Vám radi pomôžeme objasniť konkrétny právny základ, ktorý sa na spracúvanie vzťahuje, a to najmä to, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, prípadne požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy.

 

12. Priamy marketing

Z času na čas môžeme spracovať Osobné údaje Používateľa, aby sme Používateľom posielali marketingové e-maily o službách, ktoré poskytujeme prostredníctvom Webovej stránky. V tomto prípade je potrebný predchádzajúci súhlas Používateľa. Tieto e-maily môžu obsahovať funkcie, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť, aby používatelia správu dostali a mohli ju otvoriť. Okrem toho môžu tieto e-maily obsahovať funkcie na identifikáciu používateľov, keď používatelia kliknú na marketingový e-mail, aby navštívili webovú stránku.

Používatelia sa môžu kedykoľvek a bezplatne odhlásiť z prijímania marketingových e-mailov podľa pokynov v akejkoľvek marketingovej komunikácii. Okrem toho si užívatelia môžu vybrať frekvenciu, s akou budú užívatelia dostávať marketingové e-maily, alebo sa môžu odhlásiť z odberu, ak si už neželajú dostávať marketingové e-maily, navštívením stránky odhlásenia odberu alebo prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu našej kontaktnej služby [email protected].

 

13. Bezpečnosť

Zaviedli sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu dôvernosti, bezpečnosti a integrity zhromaždených informácií a na zabránenie neoprávnenému prístupu a použitiu informácií v rozpore s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Vynakladáme komerčne primerané úsilie, aby sme zaistili, že informácie používateľa zostanú v bezpečí, keď ich budeme uchovávať.

 

14. Miesto spracovania a medzinárodného prenosu osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v našich prevádzkových kanceláriách a na iných miestach, kde sa nachádzajú osoby zúčastnené na spracúvaní osobných údajov.

Osobné údaje používateľa môžu byť prenášané a spracovávané v iných krajinách, ako je krajina, v ktorej majú používatelia bydlisko. Tieto krajiny môžu mať zákony na ochranu údajov, ktoré sa líšia od zákonov krajiny používateľa.

To znamená, že keď zhromažďujeme osobné údaje používateľa, môžeme ich spracovávať v iných krajinách. Zabezpečujeme však primerané záruky, aby osobné údaje používateľa zostali chránené v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Patrí medzi ne implementácia štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie pre prenosy osobných údajov medzi nami a poskytovateľmi služieb a partnermi tretích strán, ktoré od nás vyžadujú ochranu osobných údajov, ktoré spracúvajú, z Európskeho hospodárskeho priestoru v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami EÚ o ochrane údajov . Zahŕňa to aj prenos osobných údajov poskytovateľom služieb a partnerom tretích strán, ktorí sú certifikovaní v rámci štítu EÚ-USA na ochranu osobných údajov.

 

15. Zadržanie

Osobné údaje používateľa neuchovávame dlhšie, než je čas potrebný na dosiahnutie špecifických účelov spracovania údajov opísaných v tomto dokumente, pokiaľ sa podľa platných zákonov a nariadení EÚ o ochrane údajov neuplatňujú kratšie alebo dlhšie obdobia uchovávania.

Môže nám byť umožnené ponechať si Osobné údaje počas dlhšieho obdobia vždy, keď Užívateľ udelí súhlas s takýmto spracovaním, pokiaľ tento súhlas nebude odvolaný. Okrem toho môžeme byť povinní uchovávať osobné údaje po dlhšiu dobu, kedykoľvek to bude potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na príkaz úradu.

Po uplynutí doby uchovávania budú osobné údaje vymazané. Preto právo na prístup, právo na vymazanie, právo na opravu a právo na prenosnosť údajov nemožno uplatniť po uplynutí doby uchovávania.

 

16. Súkromie detí

Naša služba zámerne neoslovuje osoby mladšie ako 18 rokov („deti“). Keď zhromažďujeme osobné údaje, nepoznáme vek používateľov. Vedome nezhromažďujeme osobne identifikovateľné osobné údaje od detí. Ak sú Užívatelia rodičmi alebo strážcami detí a zistia, že ich deti nám poskytli ich osobné údaje bez ich súhlasu, prosíme takýchto užívateľov, aby nás bezodkladne kontaktovali. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie akýchkoľvek takýchto osobných údajov o takýchto (deťoch) používateľoch z našich serverov a zrušíme akýkoľvek účet, ktorý si deti na webovej stránke vytvorili.

 

17. Ďalšie informácie a zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Okrem informácií obsiahnutých v týchto Zásadách ochrany osobných údajov môže Webová stránka na požiadanie poskytnúť Používateľovi dodatočné a kontextové informácie týkajúce sa konkrétnych Služieb alebo zhromažďovania a spracovania Osobných údajov.

Na účely prevádzky a údržby môže webová lokalita a akékoľvek služby tretích strán zhromažďovať súbory, ktoré zaznamenávajú interakciu s webovou stránkou (systémové denníky), pričom na tento účel používajú iné osobné údaje (napríklad IP adresu).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov budeme príležitostne aktualizovať podľa potreby, aby sme ochránili našich používateľov, poskytli aktuálne informácie a reagovali na právne a technické zmeny. Najaktuálnejšia verzia Zásad ochrany osobných údajov bude upravovať naše používanie informácií Používateľov a bude dostupná na adrese www.carlavia.com/sk/privacy-policy.

Pre predchádzajúce verzie týchto Zásad ochrany osobných údajov nás kontaktujte na adrese [email protected].

 

18. Kontaktujte nás

Ak majú používatelia otázky alebo obavy týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. pre otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a uplatňovania práv Používateľa na [email protected]

 2. ak sú Používateľmi Používateľ z EHP a používatelia majú obavy alebo sú v súlade s naším zaobchádzaním s osobnými údajmi Používateľa, môžu sa obrátiť na príslušný úrad na ochranu údajov. Používatelia môžu nájsť kontaktné údaje úradu na ochranu údajov na https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ktorý orgán kontaktovať, pošlite nám e-mail na adresu [email protected].

 3. pre všeobecné informácie nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu našej kontaktnej služby [email protected].

sk_SKSlovenčina